top of page

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną TLB ONLINE SP. Z O.O.

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin udzielania Konsultacji przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz regulamin Newslettera.

 2. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 KC oraz wypełnia obowiązek wskazany w art. 8 ust. 1, 3 i 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Przed zamówieniem Usługi należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej niezbędna do zawarcia umowy o świadczenie Usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

 5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zamówienia i zrealizowania Konsultacji lub Newslettera.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 2. Podstawowe Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.

 2. Polityka Prywatności – polityka ochrony danych osobowych oraz polityka plików cookies Strony.

 3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.twojlepszybiznes.online.pl.

 4. Profile – profile Usługodawcy na portalach społecznościowych oraz konto na Google Moja Firma, dostępne pod adresami:

  1. https://www.instagram.com/twojlepszybiznes/ ,

  2. https://www.linkedin.com/in/karolfilbrandt/,

  3. https://g.page/r/CQXnd9Qcrh7REAE .

 5. Usługodawca / Administrator Danych Osobowych – TLB ONLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, dane adresowe spółki: ul. Leśna góra, nr 1a, lok. 44, 80-281 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000945006, nr NIP: 5842812557, nr REGON: 520904302, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony, adres do korespondencji tak jak wyżej podany, adres e-mail do kontaktu: twojlepszybiznes@gmail.com, numer telefonu do kontaktu: +48 730 042 547.

 6. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług.

 7. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 9. Strony Umowy – Usługodawca i Usługobiorca.

 10. Usługa Elektroniczna – usługa elektroniczna w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, m.in. Newsletter i Formularz Konsultacji.

 11. Usługi – Usługa Newslettera oraz Usługa Konsultacji.

 12. Umowa – umowa o świadczenie usług.

 13. Usługi Konsultacyjne / Konsultacje – usługi doradcze wymienione na Stronie, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, m.in. przez telefon, program do rozmów online lub komunikatory społecznościowe.

 14. Usługa Newslettera – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres e-mail cyklicznych Informacji Handlowych, marketingowych, wiadomości o najnowszych publikacjach na blogu i profilach społecznościowych Usługodawcy, nowinek ze świata marketingu i sprzedaży, case study z marketingu i sprzedaży oraz wydarzeń z życia TLB Online sp. z o.o.

 15. Informacja Handlowa –  informacja handlowa w rozumieniu art. 9 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierająca oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana oraz jego adresy elektroniczne; wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowaną usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty.

 16. Formularz Newslettera – formularz na nośniku elektronicznym dostępny na Stronie, umożliwiający złożenie zamówienia na Newsletter.

 17. Formularz Konsultacji – formularz na nośniku elektronicznym dostępny na Stronie, umożliwiający złożenie zamówienia na Konsultacje.

 18. WhatsApp – bezpłatna aplikacja umożliwiająca szybkie, łatwe oraz bezpieczne wysyłanie wiadomości i rozmowy głosowe.

 19. Siła Wyższa – zdarzenie o charakterze nagłym lub nadzwyczajnym, niezależne od woli Stron Umowy , którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz któremu nie można było zapobiec w trakcie jej wykonywania, a które ma znaczący wpływ na zobowiązania Stron, w szczególności: pandemia, lockdown, awarie prądu, awarie sieci telekomunikacyjnych, sieci informatycznych lub Internetu, awarie systemów, stany klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojny.

 20. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. Nr 119).

 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344).

 22. Ustawa o ochronie baz danych – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 386).

 23. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231).

 24. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.287).

 25. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 3. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Usług Elektronicznych konieczne jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących warunków technicznych:

  1. sprawne urządzenie elektroniczne,

  2. połączenie z siecią Internet,

  3. graficzna przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies,

  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

  5. oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie rozmowy online.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niespełnienia przez Usługobiorcę wymogów technicznych opisanych w ust.1.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 4. Zasady bezpiecznego korzystania z Usług Elektronicznych

 1. Usługodawca informuje, że stosowane przez Usługodawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Jednak Usługobiorca powinien być świadomy, że korzystanie z Usługi Elektronicznej wymaga połączenia z Internetem, co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

  1. otrzymanie spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

  2. zarażenie plików przez złośliwe oprogramowania;

  3. narażenie na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).

 2. Usługobiorca powinien dbać o własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń elektronicznych, które służą dostępowi do sieci Internet.

 3. Usługodawca zaleca, aby urządzenie elektroniczne Usługobiorcy posiadało program antywirusowy, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową.

 4. Usługobiorca powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na Jego urządzeniu elektronicznym posiadają najnowsze aktualizacje.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 5. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest:

  1. przy składaniu zamówienia na Konsultacje lub Newsletter podać dane, które są zgodne z prawdą, nie wprowadzają w błąd oraz nie naruszają praw osób trzecich;

  2. zaktualizować podane dane, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych;

  3. korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

  4. nie ingerować w treść wiadomości Newslettera;

  5. nie przekazywać  zmodyfikowanej wersji Newslettera podmiotom trzecim;

  6. przestrzegać praw autorskich Usługodawcy zgodnie z § 6. Regulaminu.

 2. Usługobiorca posiada prawo do:

  1. odstąpienia od Umowy;

  2. reklamacji, jeśli Usługodawca nie realizuje Usług Konsultacyjnych lub Usługi Newslettera, albo realizuje je w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa;

  3. pozasądowego rozpatrzenia reklamacji zgodnie z § 18 Regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 6. Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Strony stanowiące utwory, obejmujące w szczególności: teksty, logotypy, zdjęcia, infografiki, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych – podlegają ochronie na podstawie Prawa autorskiego i Ustawy o ochronie baz danych.

 2. Kopiowanie, udostępnianie oraz komercyjne rozpowszechnianie utworów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu bez zgody Usługodawcy jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

 3. Kopiowanie w całości lub w części, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Strony jest zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 7. Proces zamówienia Konsultacji

 1. Usługi Konsultacyjne można zamówić poprzez wysłanie zgłoszenia:

  1. na adres e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online,

  2. poprzez formularz elektroniczny - kontaktowy lub kalendarz - rezerwację na Stronie,

  3. na skrzynkę odbiorczą Profili Społecznościowych,

  4. na numer telefonu: +48 730 042 547 lub podczas rozmowy telefonicznej pod tym numerem,

  5. przez WhatsApp +48 730 042 547 

 2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

  1. propozycję terminu Konsultacji,

  2. wybór formy Konsultacji – Google Meet,

  3. imię i nazwisko Usługobiorcy,

  4. adres e-mail lub numer telefonu do kontaktu,

  5. nazwę wybranej Usługi Konsultacyjnej,

  6. listę pytań do Usługodawcy lub listę zagadnień wymagających omówienia.

 3. Usługodawca weryfikuje treść odebranych pytań i przesyła Usługobiorcy wycenę Usług Konsultacyjnych oraz potencjalny termin ich realizacji lub zadaje pytania dodatkowe w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, co do treści otrzymanego zgłoszenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 8. Płatności

 1. Usługobiorca dokonuje płatności za Usługi Konsultacyjne w terminie zakreślonym przez Usługodawcę w fakturze proforma, na następujący rachunek bankowy:TLB ONLINE SP. Z O.O.NIP: 584281255780-281 GDAŃSK, UL. LEŚNA GÓRA 1A/44MBANK 67 1140 2004 0000 3102 8206 0461

 2. Usługobiorca wskazuje w tytule przelewu:

  1. swoje dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy),

  2. dodatkowe dane, które są niezbędne do wystawienia faktury VAT,

  3. nazwę zamówionej Konsultacji.

 3. Umowa o świadczenie Usług Konsultacyjnych zostaje zwarta z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, chyba że oferta Usługodawcy stanowi inaczej.

 4. Po otrzymaniu płatności oraz po udzieleniu Konsultacji, Usługodawca wystawia końcową fakturę VAT.

 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie oraz dostarczenie faktury VAT w formie elektronicznej na swój adres e-mail.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 9. Termin i Forma Konsultacji

 1. Usługodawca wyznacza termin Konsultacji w ciągu 48 h od momentu zaksięgowaniu wynagrodzenia za Usługi Konsultacyjne lub po otrzymaniu potwierdzenia przelewu.

 2. Konsultacje odbywają się w formie i terminie zaakceptowanym przez obie Strony.

 3. Termin Konsultacji może ulec zmianie ze względu na okoliczności niezależne od Usługodawcy i przez niego niezawinione, w szczególności z powodu:

  1. Siły wyższej,

  2. przyczyn zdrowotnych,

  3. pogrzebu osoby bliskiej,

  4. awarii sprzętu elektronicznego,

  5. zerwania połączenia z Internetem,

  6. przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.

 4. Usługodawca podaje przyczyny zmiany terminu wraz z propozycją nowej daty Konsultacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 10. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług Konsultacyjnych

 1. Usługobiorca może odstąpić od umowy o świadczenie Usług Konsultacyjnych w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy wynagrodzenia za Konsultacje.

 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie określonym w ust. 1.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

 4. Usługobiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail lub na piśmie.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można przesłać na adres:

  1. na adres do korespondencji: ul. Leśna góra, nr 1a, lok. 44, 80-281 Gdańsk;

  2. na adres poczty elektronicznej: kontakt@twojlepszybiznes.online;

  3. pod numer tel.: +48 730 042 547.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone również w inny sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Usługodawca zobowiązany jest do przesłania Usługobiorcy potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany przez Usługobiorcę, w zależności od sposobu otrzymania informacji o odstąpieniu.

 8. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy) zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez Niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 10.

 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.

 10. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia – udzieleniu Konsultacji lub przesłania treści porady, utraci prawo odstąpienia od Umowy. Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy o świadczenie Usługi Konsultacyjnej przed upływem terminu 14 dni, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827, tj. Dz.U. 2020 poz. 287), co jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy

 11. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o prawach Konsumenta Usługobiorca, który odstępuje od Umowy przed otrzymaniem Usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy. Usługobiorca powinien w szczególności zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie za analizę sprawy i dokumentów, analizę literatury, przygotowywanie treści porady. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wysokości poniesionej przez Usługobiorcę opłaty.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 11. Przebieg Konsultacji i czynności po Konsultacji

 1. Standardowy przebieg Konsultacji wygląda następująco:

  1. przygotowanie zagadnień do omówienia;

  2. odbycie Konsultacji – omówienie tematów;

  3. dodatkowe pytania;

  4. omówienie działań na przykładach osoby zgłaszającej się;

  5. zebranie danych/ informacji / notatek / zaleceń / odpowiedzi na pytania;

  6. wysłanie na mail podsumowania Konsultacji np. z notatkami i checklista.

 2. Usługodawca po Konsultacji:

  1. wysyła na maila Usługodawcy notatkę i podsumowanie rozmowy,

  2. proponuje dalsze wsparcie przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań Usługobiorcy.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 12. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera

 1. Umowę o świadczenie Usługi Newslettera może zawrzeć Usługobiorca, który:

  1.  podały w Formularzu Newslettera imię i adres e-mail;

  2. wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera;

  3. zaakceptowały niniejszy Regulamin;

  4. potwierdziły swój adres e-mail.

 2. Z chwilą potwierdzenia adresu e-mail dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 13. Przedmiot  Newslettera

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczania na adres e-mail Usługobiorcy Newslettera w postaci:

  1. Informacji Handlowych o usługach,

  2. wiadomości o najnowszych publikacjach na blogu i profilach społecznościowych,

  3. nowinek ze świata marketingu i sprzedaży,

  4. case study z marketingu i sprzedaży,

  5. wydarzeń z życia TLB Online sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 14. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi Newslettera

 1. Usługobiorca może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o świadczenie Usługi Newslettera bez podawania przyczyny.

 2. Termin 14 dni jest liczony odpowiednio od daty zawarcia umowy.

 3. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 4. Usługobiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości e-mail lub na piśmie.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać:

  1. na adres do korespondencji: ul. Leśna góra, nr 1a, lok. 44, 80-281 Gdańsk;

  2. na adres poczty elektronicznej: kontakt@twojlepszybiznes.online;

  3. pod numer tel.: +48 730 042 547.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone również w inny sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Usługodawca zobowiązany jest do przesłania Usługobiorcy potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany przez Usługobiorcę, w zależności od sposobu otrzymania informacji o odstąpieniu.

 8. Usługobiorca informuje, że prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub innej umowy dotyczącej dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczęto świadczenie usługi za wyraźną zgodą Usługobiorcy i po przekazaniu informacji, że w takim przypadku Usługobiorca utraci prawo do odstąpienia od umowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 15. Zamknięcie usługi Newslettera

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Usługi Newsletter z następujących przyczyn:

  1. zmiany sposobu świadczenia Usług Elektronicznych spowodowanych względami technicznymi lub technologicznymi;

  2. zmiany zakresu świadczonych Usług Elektronicznych, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności Strony;

  3. podjęcia decyzji biznesowej skutkującej zamknięciem usługi Neslettera;

  4. zawieszenia, likwidacji lub upadłości działalności gospodarczej Usługodawcy;

  5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy o Usługę Newslettera.

 2. Usługodawca zamknie Usługę Newslettera za 14 dniowym poinformowaniem Usługobiorcy o przyczynach zamknięcia, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newslettera

 1. Niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Newslettera, Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie.

 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy wysłać w formie dokumentowej na e-mail: kontakt@twojlepszybiznes.online .

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 17. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z Usługi Elektronicznej – Usługobiorca, zwany dalej „Reklamującym” może zawiadomić Usługodawcę o występujących problemach na adres e-mail kontakt@twojlepszybiznes.online .

 2. Reklamujący może złożyć reklamację, jeśli Usługodawca nie realizuje swoich usług lub realizuje je w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

 3. Reklamujący, w celu przyśpieszenia procesu reklamacyjnego, powinien podać:

  1. swoje dane: imię i nazwisko/nazwa firmy/nazwa osoby prawnej/nazwa jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

  2. rodzaj Usługi;

  3. opis przedmiotu zgłoszenia;

  4. prośby lub żądania związane ze złożoną reklamacją;

  5. przedstawienie sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację wraz ze wszelkimi dowodami wykazującymi zasadność roszczeń reklamacyjnych;

  6. adres na który należy przesłać odpowiedź na reklamację.

 4. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Usługodawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających dodatkowych ustaleń, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi, o czym Reklamujący zostanie poinformowany.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 18. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Reklamujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma możliwość skorzystania z:

  1. pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://uokik.gov.pl  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;

  2. pozasądowego dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 2. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku:

  1. o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (szczegółowe informacje na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

  2. o pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 3. Niniejsze zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 19. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych, które są przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług jest TLB ONLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych, celu przetwarzania, wyrażenia zgody na przetwarzanie, podstawy prawnej przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, odbiorców danych osobowych, uprawnień podmiotów danych, okresu retencji danych – znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 20. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed zamówieniem Usługi.

 2. Regulamin wiąże od chwili jego zaakceptowania.

 3. Niniejszy Regulamin jest przeznaczony do użytku Usługobiorców w związku z zamówieniem i realizacją Usług Konsultacyjnych. Posłużenie się Regulaminem przez pozostałe podmioty lub do innych celów jest zabronione.

 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem wiążą postanowienia Polityki Prywatności oraz przepisy prawa polskiego.

 5. Treść otrzymanej przez Usługobiorcę porady podczas Konsultacji nie powinna być interpretowana, stosowana czy też podawana do wiadomości osób trzecich fragmentarycznie oraz wybiórczo. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści porady w sposób niezgodny z niniejszym zapisem.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na prawa i obowiązki wynikające z zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy oraz ze względu na  zmianę sposobu świadczenia Usług Konsultacyjnych

 7. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Usługobiorców pod warunkiem, że mogli się z nimi zapoznać. Zmiany wchodzą w życie w ciągu7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich opublikowania na Stronie.

 8. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Regulaminu podlega ochronie prawnej.

 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2022 r. i obowiązuje do dnia zmiany bądź uchylenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone

§ 21. Nota o prawach autorskich do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do kopii  wzorca niniejszego Regulaminu jest Usługodawca TLB Online sp. z o.o., który dnia 18.03.2022 r. udzielił TLB Online sp. z o.o. niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z prowadzeniem działalności usługowej w Internecie. Regulamin został stworzony w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 18.03.2022 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca Regulaminu bez zgody Właściciela jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone
bottom of page